Vårt CSR-arbete

Vi tar långsiktigt ansvar

Hållbarhetsarbete ur såväl ett ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv är inte något som implementeras över en dag, utan snarare måste finnas djupt grundat i företagets DNA. Därför är det extra viktigt för oss att inte bara vi som företag, utan också de företag vi samarbetar med agerar efter tydliga CSR-mål. Såväl Schüco som Vitrocsa är verkliga föregångare inom branschen som tar långsiktigt ansvar med såväl produkter som tjänster för att aktivt bidra till en mer hållbar värld.

Våra hållbarhetsmål

EB Glas och Fasad avser att våren 2022 göra klimatbokslut för 2021. Vi blir därmed ett av de första företagen i branschen att tillämpa Glasbranschföreningens verktyg för klimatbokslut. Ett verktyg utvecklat i enlighet med bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft och med särskild hänsyn tagen till glasbranschen etappmål för att bli klimatneutral senast år 2045. Nedan kan du läsa mer om våra etappmål.

ETAPPMÅL

#1 Klimatbokslut varje år
Att beräkna sin verksamhets klimatpåverkan är ett viktigt första steg för att kunna vidta meningsfulla åtgärder. En korrekt redovisning är också viktig för att kunna följa upp arbetet. Därför är det första etappmålet att kartlägga de egna klimatutsläppen och göra klimatbokslut redan för år 2021 (klimatbokslut görs därefter årligen). För detta finns ett flertal program på marknaden, vi har valt Glasbranschföreningens verktyg som har utvecklats tillsammans med det renommerade företaget 2050 och innehåller specifika data om just de produkter vi använder i glas- och metallbranschen. På så sätt får vi fram mer exakta värden och kan följa upp att vi når branschmålen.

#2 Klimatavtrycket på ingående material
För att kunna göra korrekta bedömningar är det viktigt att vi har alla fakta på bordet. Något som underlättas genom det andra etappmålet, att ställa krav på leverantörerna att redovisa klimatavtrycket för respektive produkt. Exempelvis med hjälp av en miljövarudeklaration (EPDer, Environmental Product Deklaration) som beskriver produktens miljöpåverkan och prestation i de olika faserna i livscykeln. Miljövarudeklarationer har granskats och godkänts via en oberoende verifiering vilket säkerställer att informationen är trovärdig.

#3 E + B Glas och Fasads egen handlingsplan för halverat klimatavtryck till år 2030
Under 2022 avser E + B att arbeta fram en handlingsplan för hur verksamheten ska halvera klimatavtrycket till 2030. Detta genom att identifiera möjliga åtgärder samt lösningar för hur dessa ska genomföras. Vi kommer bland annat att se över transporterna för att minska avtrycket per produkt och tjänst, den egna energianvändningen och möjliga effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Vi kommer också att ställa krav på våra leverantörer att redogöra för hur de avser halvera klimatavtrycket.

#4 Redogöra för klimatavtryck i våra offerter
Vi har som mål att från och med år 2023 ange klimatavtryck i alla våra offerter för att du som kund ska kunna göra medvetna, bra val. Vi rådger dig också gärna om hur du kan minska ditt avtryck ytterligare utan att göra avkall på design och funktion.

ETAPPMÅL GLAS & ALUMINIUM

Glas och aluminium är de material vi använder mest i våra lösningar. Därför har vi särskilt fokus på resurseffektivare materialanvändning genom minskat spill och bättre återvinning.
Vi sorterar allt avfall både i tillverkningen och på byggarbetsplatserna och ställer krav på våra avfallsentreprenörer att materialåtervinningen sker på ett miljöriktigt sätt och att den minimerar degradering av materialegenskaperna.

För att kunna minska spillet samarbetar vi gärna i nära dialog med arkitekter och byggherrar. Smart planering ger både designfrihet och materialoptimerade lösningar som sparar såväl pengar som koldioxidavtryck.

Ta kontakt med en expert redan idag!